Fiskare, träsnitt 22 x 34 cm / The fisherman 9 x 13 inches
Släppt fågel, träsnitt 24 x 30 cm /Released bird, woodcut 9 x 12 inches
Fåglarna, träsnitt 40 x 30 cm / The Birds, woodcut 16 x 12 inches
Gå, färgetsning 18 x 30 cm / Go, etching 7 x 12 inches